MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Najnowsze technologie satelitarne w Siłach Zbrojnych
2006-10-11

Minister ON Radosław Sikorski uczestniczył w uroczystości związanej z zawarciem pakietu umów dotyczących Satelitarnego Centrum Operacji Regionalnych (SCOR S.A.).

Podpisano umowę określającą zasady dostarczania na potrzeby Sił Zbrojnych RP wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych. Jednocześnie Agencja Mienia Wojskowego (AMW), państwowa agencja nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej, podwyższyła swoje zaangażowanie kapitałowe w SCOR S.A. z 12 % do 50%. Partnerem AMW w tym przedsięwzięciu jest firma TECHMEX S.A. - giełdowa spółka technologiczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (poprzednio miała 88% akcji w SCOR S.A.). Pakiet umów został zawarty w myśl polityki państwa związanej z dostępem do informacji geoprzestrzennych i określa m.in. strategię spółki SCOR S.A.
SCOR S.A. jest zlokalizowanym w Komorowie niedaleko Ostrowi Mazowieckiej stojącym na najwyższym światowym poziomie ośrodkiem, gdzie znajduje się zestaw anten oraz sprzętu i oprogramowania przeznaczonego do niezależnego programowania konstelacji satelitów należących do partnera centrum - firmy GeoEye z USA. GeoEye to jedna z dwóch prywatnych spółek satelitarnych w Stanach Zjednoczonych. Obydwie były tworzone w ścisłej współpracy z amerykańską Państwową Agencją ds. Wywiadu Geoprzestrzennego – National Geospatial-Intelligence Agency (NGA). NGA, która ma własną plejadę satelitów, zamawia dane do celów obronnych zarówno w firmie GeoEye jak i drugiej spółce - DigitalGlobe.

Dzięki takim satelitom można obserwować powierzchnię Ziemi i zbierać dane do produkcji map, celów wywiadowczych czy wykonywania zaawansowanych analiz terenów i wód.
„Satelitarne Centrum Operacji Regionalnych jest unikalnym atutem Polski we wzmacnianiu struktur bezpieczeństwa w naszym regionie. Prezentuje najwyższy poziom technologiczny i może pochwalić się najlepszymi, w ocenie amerykańskich partnerów, inżynierami na świecie. Współpraca AMW z TECHMEX S.A.w ramach SCOR S.A. jest udanym przykładem partnerstwa publiczno-prywatnego w wykorzystywaniu technologii tzw. podwójnego przeznaczenia (tzw. ”dual use”) dla celów cywilnych i wojskowych” - powiedział Minister Obrony Narodowej Radosław Sikorski po ceremonii podpisania umów.
Maciej Olex–Szczytowski, Prezes AMW, powiedział: „Sojusz między Agencją Mienia Wojskowego a TECHMEX-em S.A. to przykład nowoczesnych rozwiązań technologicznych i biznesowych na rzecz wojska. Realizacja takich przedsięwzięć jest coraz częściej powierzana AMW. Agencje cywilne obsługują logistykę wojskową naszych sojuszników w NATO. Są pośrednikami między państwem a sektorem prywatnym. AMW dąży do tego, żeby podobnie, jako sprawna, cywilna agenda, świadczyć usługi dla Sił Zbrojnych RP na styku ze światem komercyjnym.”

Umowa MON – SCOR S.A. dotyczy przygotowania produktów, które są rezultatem przetwarzania zobrazowań satelitarnych, takich jak mapy, cyfrowe modele terenu czy trójwymiarowe wizualizacje zabudowy miast. Przewiduje również wykonywanie specjalistycznych analiz geoprzestrzennych oraz prowadzenie szkoleń z zakresu wykorzystywania zdjęć satelitarnych dla tych jednostek wojska (służby geograficzne, rozpoznanie i wywiad), które są odpowiedzialne za zabezpieczenie sił powietrznych, lądowych i morskich w materiały mapowe, wywiadowcze i operacyjne dla działań w kraju i za granicą. Na realizację tego przedsięwzięcia MON zamierza przeznaczyć środki w wysokości 10,5 mln złotych w latach 2006-2009. W powiększenie udziału w SCOR S.A. AMW zainwestuje 18,9 mln złotych.
Prezes Rady Ministrów oraz kierownictwo resortu Obrony Narodowej, a także Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, zainteresowane są utworzeniem, na bazie SCOR S.A., platformy wykorzystania zobrazowań satelitarnych w resorcie Obrony Narodowej i działaniach związanych z zarządzaniem kryzysowym oraz bezpieczeństwem kraju, jego obywateli i gospodarki. Dzięki tym danym można efektywnie monitorować i rozwiązywać problemy związane z zagrożeniem terrorystycznym, zaopatrzeniem w surowce energetyczne, udziałem w międzynarodowych programach i członkostwem w międzynarodowych instytucjach.

AMW i TECHMEX S.A. dążą do tego, aby SCOR S.A. podpisało ramowe umowy z innymi resortami oraz samorządami zgodnie z polityką państwa dotyczącą zagwarantowania administracji państwowej dostępu do informacji geoprzestrzennych. Według ustaleń między AMW, TECHMEX S.A. a SCOR S.A., SCOR S.A. będzie rozwijało się jako niezależna firma przetwarzająca zobrazowania satelitarne dla klientów wojskowych i cywilnych. SCOR S.A. powinno bowiem stać się centrum polskiej infrastruktury informacji geoprzestrzennych.
Zawarte umowy gwarantują MON, przez AMW, kontrolę nad realizacją uzgodnionej strategii rozwoju SCOR S.A. Ze względu na strategiczne znaczenie działalności prowadzonej przez SCOR S.A., AMW zapewniła sobie w umowach odpowiednie uprawnienia, wykonywane pod nadzorem MON, na wypadek istotnych zmian w akcjonariacie partnera AMW w SCOR S.A. – TECHMEX S.A. – w sytuacji, gdy takie zmiany będą uznane za zagrażające bezpieczeństwu Państwa.
# # #


Agencja Mienia Wojskowego jest agendą państwową, której główne zadania to:
• Sprzedaż lub inne zagospodarowanie, przy użyciu najnowszych instrumentów rynkowych, zbędnych nieruchomości oraz rzeczy ruchomych dla MON, a także dla MSWiA;
• Zaopatrywanie Sił Zbrojnych RP, przy użyciu najnowszych technologii (przetargi internetowe), w sprzęt powszechnego użytku (informatyki, łączności, logistyki), środki materiałowe (materiały pędne, smary, umundurowanie i żywność) oraz paliwa grzewcze;
• Realizacja innych strategicznych zadań dla Sił Zbrojnych RP i MON wymagających m.in. finansowania ze środków pozabużetowych, często na podstawie nowoczesnych technik – np. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP).
Środki wygenerowane przez AMW ze zbywania mienia powojskowego są przekazywane na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych w MON.
Obecnie AMW przekształca się w nowoczesną, cywilną agencję logistyczną, działającą według najwyższych standardów światowych. Wyodrębnienie zadań AMW ze struktur MON wynika między innymi z następujących przesłanek:

• Racjonalizacji wydatków budżetowych związanych z obronnością państwa;

• Konieczności pozyskiwania zespołu profesjonalnych pracowników, którzy zapewniają ochronę interesów państwa, Sił Zbrojnych RP i MON w relacjach z sektorem prywatnym;

• Potrzeby pozyskiwania zewnętrznego finansowania zadań związanych z obronnością, czego Siły Zbrojne RP lub resort Obrony Narodowej z przyczyn formalnoprawnych nie są w stanie realizować.


Z analogicznych względów w UE i NATO przyjęto, że „cywilne” funkcje logistyczne na rzecz sił zbrojnych winny być powierzone wyspecjalizowanym instytucjom, których odpowiedzialność często sięga dużo dalej niż AMW. Jest to zbieżne z ogólnymi zasadami organizacji sprawnych i tanich państw, bowiem podobnie jak w Siłach Zbrojnych RP, normą w UE oraz innych nowoczesnych państwach są centralne zakupy oraz centralne gospodarowanie państwowymi nieruchomościami, realizowane przez profesjonalistów działających w skali całego państwa.

AMW w toku swojej działalności wykazała, że wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Jako państwowa osoba prawna jest strukturą przejrzystą dla organów kontroli państwowej, co w świetle programu walki z korupcją ma fundamentalne znaczenie. Kierownictwo MON uważa, że Agencja działa zgodnie z założeniami programu Tanie i Sprawne Państwo.

Od czasu przejęcia roli Prezesa AMW przez Macieja Olex-Szczytowskiego Agencja jest konsekwentnie modernizowana w prawie wszystkich aspektach jej działania tak, aby została nowoczesną wojskową agencją logistyczną o cywilnej kulturze zarządzania. Wszystko to przy stabilnym działaniu, a nawet powiększeniu wydajności, bowiem do września tego roku AMW przekazała już 152,0 mln złotych na potrzeby Sił Zbrojnych RP, podczas gdy planowano 85,0 mln złotych na cały rok. Sprzedaje się nieruchomości wydajniej, z lepszym skutkiem ekonomicznym. Intencją kierownictwa MON jest, aby już w przyszłym roku agencja była porównywalna do wojskowych agencji logistycznych ważnych Państw NATO.
__________________________________________________________________________________

SCOR S.A. i rynek produktów satelitarnych
Spółka SCOR S.A. zajmuje się dostarczaniem wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych oraz produktów i usług geoinformatyki klientom w kraju i na świecie. Jest odpowiedzialna za zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych RP w zakresie najaktualniejszych danych teledetekcyjnych z obszaru naszego kraju, tzw. bliskiej zagranicy oraz miejsc gdzie Polska jest lub zamierza być zaangażowana militarnie (Irak, Afganistan, Liban). SCOR S.A. zostało utworzone w 2004 r. przez spółkę giełdową TECHMEX S.A. z udziałem Agencji Mienia Wojskowego.
Wysokorozdzielcze zobrazowania satelitarne zostaną wykorzystane zarówno dla celów wojskowych jak i cywilnych. Na podstawie danych satelitarnych będzie możliwe:
• Wykonywanie najbardziej aktualnych map topograficznych i innych map tematycznych:
- np. map zagospodarowania terenu, map leśnych, map pokazujących ukształtowanie powierzchni terenu,
- analiz zmian dokonanych przez człowieka i siłami przyrody w zależności od zapotrzebowania konkretnych odbiorców.
• Wykonywanie analiz i studiów morskich terenów przybrzeżnych w tym:
- wykonywanie map głębokości i torów wodnych oraz wykrywanie płycizn i innych zagrożeń podejść do brzegu,
- charakterystyka dna i stopnia zmętnienia wód.
• Ocenianie i analizowanie współczesnego pola walki w zakresie:
- uzbrojenia, uzbrojonych środków transportu, sprzętu inżynieryjnego czy innego sprzętu wspomagającego;
- automatycznego wykrywania zmian w rozmieszczeniu sił zbrojnych;
- wykrywania obiektów zamaskowanych.
• Wykrywanie i analizy morskich i powietrznych środków bojowych, w tym:
- dokładnej identyfikacji ważniejszych jednostek (statków morskich i powietrznych),
- identyfikacji, co do kategorii, mniejszych jednostek,
- dokładnej identyfikacji i oceny potencjalnych zniszczeń w uzbrojeniu przeciwnika czy własnym.

Pozyskane na potrzeby wojska dane geoprzestrzenne są także nieocenionym źródłem informacji w procesach zarządzania w administracji cywilnej i gospodarce. Ocenia się, że 80% rozstrzygnięć na wszystkich poziomach zarządzania podejmowanych jest w oparciu o informacje zawierające komponent przestrzenny związany z informacją o ziemi i jej zagospodarowaniu. Można wskazać wiele przykładów wykorzystywania danych geoprzestrzennych, a w szczególności:
• Wykorzystywane są w procesach zarządzania ziemią oraz jej zasobami, a zastosowania obejmują między innymi rolnictwo, górnictwo i geologię, budownictwo, planowanie przestrzenne, rozwój sieci drogowych itp.
• Są także podstawą gwarantowania praw własności oraz procesów inwestycyjnych, których kluczowym elementem jest zakup i sprzedaż nieruchomości oraz procesy planowania lokalnego i narodowego itp.
• Znajdują zastosowanie w cywilnych procedurach reagowania na akty terroru, zarządzaniu kryzysowym czy ratownictwie medycznym i ekologicznym.
• Używa się ich przy zabezpieczeniu strategicznych interesów gospodarczych w zakresie zaopatrzenia w surowce energetyczne itp.

MON-FB
MON-Tweet


GALERIA