MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

30-lecie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
2011-06-14

14.06. Warszawa. W Centrum Konferencyjnym WP odbyła się uroczysta akademia z okazji 30-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Honorowy patronat nad uroczystościami objął Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich.

W ceremonii uczestniczył m. in. sekretarz stanu w MON ds. społecznych i profesjonalizacji Czesław Piątas, Dowódca Wojsk Lądowych gen. broni Zbigniew Głowienka oraz kombatanci i sympatycy Związku.

Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia Prezesa Związku gen. dyw. w st. spocz. Adama Rębacza, który przypomniał historię ZŻWP. Generał zwrócił uwagę m. in. na rolę i działania Związku.
 
Podczas uroczystości sekretarz stanu w MON Czesław Piątas, podziękował władzom Związku za dotychczasowe dokonania, w tym za - „wsparcie i praktyczny udział w ochronie tego wszystkiego, co w przyszłości naszego Narodu i Sił Zbrojnych należy zachować”.

Czesław Piątas wskazał także na możliwości współpracy jednostek wojskowych z organizacjami i stowarzyszeniami. „Deklarujemy wolę współpracy i budowę wspólnych programów dla SZ RP".

Na koniec uroczystości prezes ZŻWP wręczył Brązową Oznakę za Zasługi dla Wojska Polskiego członkom Komitetu Honorowego, w którego skład wchodzą m. in. wiceminister Czesław Piątas a także dowódca Wojsk Lądowych gen. broni Zbigniew Głowienka.

Tekst i zdjęcia: DPI MON

* * *

OKOLICZNOŚCIOWE SŁOWO PREZESA ZWIĄZKU gen. dyw. w st. spocz. Adama RĘBACZA z okazji XXX-lecia ZŻWP

Kiedy w 1981 roku zrobiło się głośno o tworzeniu przy wojsku Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych, dowodziłem akurat słubickim pułkiem czołgów. Z głębokim przekonaniem pozytywnie odniosłem się do tej inicjatywy. Uważałem, że będzie on dobrze służył interesom rencistów i emerytów wojskowych, których przybywało również w dowodzonym przeze mnie garnizonie. Propozycji jego nazwy było wiele. Przyjęto: Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych.

Podobnie, gdy zmienialiśmy ją: ze Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP na Związek Żołnierzy Wojska Polskiego. Obie nazwy były adekwatne do roli, jaką Związek miał pełnić przed 30 laty i jaką pełni obecnie.

Dobrze się stało, że Związkowi nadano wówczas rangę stowarzyszenia wyższej użyteczności, dzięki czemu przysługiwała osobowość prawna, lokal, dotacje, etaty. Pamiętam, z jakim zadowoleniem informację o powołaniu Związku przyjęła również kadra zawodowa w służbie czynnej. Dziś ze wspomnianych uprawnień niestety praktycznie nie korzystamy, a współdziałanie z MON i Siłami Zbrojnymi RP polega na udziale w upowszechnianiu wiedzy na temat obronności oraz na kontynuowaniu tradycji WP. Główny wysiłek skupiamy na organizowaniu opieki zdrowotnej i materialnej dla chorych oraz pomocy socjalnej dla najbardziej potrzebujących koleżanek i kolegów. Mamy własną, doskonale działającą w tej dziedzinie Fundację Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym.

Ale to nie wszystkie obszary naszego zainteresowania. Nie bylibyśmy żołnierzami z krwi i kości, gdyby nasza przynależność do Związku polegała jedynie na występowaniu ze sztandarami podczas świąt wojskowych i państwowych. Będąc drugą kadencję prezesem Związku, z satysfakcją stwierdzam, że nasi związkowcy otaczają troską miejsca pamięci narodowej oraz groby poległych żołnierzy i to nie tylko w kraju, lecz także za granicą, na przykład na Białorusi. Każdego roku jesteśmy świadkami wzorowej organizacji zawodów sportowo-obronnych, podczas których padają rekordy w strzelaniach z broni, którą posługiwaliśmy się, pełniąc służbę czynną. Potrafimy, jak mało kto, organizować spotkania i festyny dla weteranów służby. Przykładem koleżeńskie i rodzinne spotkania przygotowywane przez mazowieckie ogniwo Związku, które należą już do tradycji.

Mamy znaczące osiągnięcia w integrowaniu środowiska żołnierzy WP nie tylko w sprawach obronnych i kultywowania tradycji. Praktycznie, zgodnie z możliwościami, wspieramy kolegów walczących o prawa nabyte podczas służby wojskowej - udzielamy im pomocy prawnej i socjalnej.

Jako prezes Związku bywam na wielu zebraniach, uczestniczę w uroczystościach i imprezach okolicznościowych. Przekonałem się, że więzi koleżeńskie w naszym Związku są silne, systematycznie zacieśniane dzięki organizowanym imprezom kulturalnym oraz spotkaniom towarzyskim. Przyjemnie jest kierować takim stowarzyszeniem, które wciąż inspiruje do stosowania nowych form działalności, organizuje podróże wojskowo-historyczne i krajoznawcze, nawet na szczeblu kół.

Do największych osiągnięć Związku w ostatnich latach zaliczam:

− utrzymywanie od 1997 roku ścisłych kontaktów z Międzysojuszniczą Konfederacją Oficerów Rezerwy (CIOR). W sierpniu bieżącego roku w Warszawie odbędzie się kongres tej organizacji, w którym wezmą udział oficerowie rezerwy z całego świata;

− zmianę nazwy Związku podyktowaną potrzebami społeczno-politycznymi, będącą znakiem czasu. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego jest w tej chwili najlepiej zorganizowanym stowarzyszeniem, odpowiadającym potrzebom licznego środowiska wojskowego, ponieważ broni praw byłych i obecnie pełniących służbę czynną oraz ich rodzin, integruje środowisko, broni czci i honoru żołnierzy WP, nieprzerwanie od 30 lat upowszechnia wiedzę obronną oraz tradycje walk niepodległościowych, a także walczy z zakłamywaniem historii naszego narodu, przekazuje wiedzę fachową i historyczną młodzieży oraz współpracuje z samorządami wszystkich szczebli;

− przystąpienie do Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, odgrywanie w niej aktywnej roli w rozwiązywaniu problemów na szczeblu krajowym;
− wydawanie od 16 lat własnego czasopisma – „Głosu Weterana i Rezerwisty” o zasięgu ogólnokrajowym;
− od kilku lat jego elektroniczne wydanie.

Każdy jubileusz skłania do refleksji. Moja ocena, jako prezesa Związku, może być tylko jedna: wielkie dzięki należą się wszystkim współtwórcom, działaczom i aktywistom, którzy tworzyli ZŻWP, prowadzili go przez wszystkie zakręty i nieprzerwanie ofiarnie służą żołnierskiemu środowisku.

Trzydziestoletnia działalność wspaniałych społeczników z naszej organizacji przyniosła wiele pozytywnych zmian dla żołnierskiego środowiska. Pamiętajmy o tym. Pamiętajmy o ludziach, których wśród nas nie ma. Pozostali w naszej pamięci, żywe są ich dokonania. Oddajmy im cześć, jak tylko najlepiej potrafimy. Uczmy się na ich przykładzie, jak najlepiej służyć drugiemu człowiekowi.

Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy! Drodzy Przyjaciele!

Z okazji 30-lecia powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego proszę przyjmijcie najlepsze życzenia, pozdrowienia, gratulacje, wyrazy szacunku i serdeczności. Bądźmy razem! Bądźmy wytrwali w dążeniu do wytyczonych celów!

Oddany Wam
Adam RĘBACZ

źródło: strona internetowa ZŻWP
MON-FB
MON-Tweet


GALERIA