MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Mali – symboliczny początek misji polskich żołnierzy
2013-02-25

W Dowództwie Operacyjnym Sił Zbrojnych odbyła się uroczystość przekazania dowodzenia Polskim Kontyngentem Wojskowym w Mali.

Dzisiejsze wydarzenie miało symboliczny wymiar. Dowodzenie żołnierzami, którzy już jutro wylecą do Środkowej Afryki, przejęło Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych. Do tej pory za ich przygotowanie odpowiadał Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych.

Gen. dyw. Jerzy Michałowski, szef sztabu – zastępca dowódcy operacyjnego SZ, podziękował żołnierzom: - Wierzę, że choć czas na przygotowanie przed wylotem był krótki, nasi żołnierze swoją misję wykonają bez zastrzeżeń, tym bardziej że w tej grupie niemal wszyscy  byli już  wcześniej na misjach zagranicznych.

Gen. dyw. Zbigniew Tłok-Kosowski, szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,  w czasie uroczystości powiedział:  - Wasza misja jest ważna, bo choć logistyka nie jest w wojsku wszystkim, to bez niej armia nie może prowadzić żadnych działań. Natomiast płk  Adam Jangrot, dowódca I zmiany PKW Mali, podziękował za zaufanie, którego wyrazem było  powierzenie mu dowództwa nad polskimi żołnierzami, oddelegowanymi z   misją budowania pokoju na rzecz społeczeństwa Mali.

Polski Kontyngent Wojskowy w Mali (PKW Mali) działał będzie w ramach Misji Szkoleniowej Unii Europejskiej w Republice Mali, na mocy Postanowienia Prezydenta RP z dnia 7 lutego 2013 r., zgodnie z Ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia i pobytu Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa.
PKW w Mali to w sumie 20 żołnierzy - logistyków, saperów i transportowców, którzy będą realizowali misję o charakterze szkoleniowo-doradczym. Głównym zadaniem polskich żołnierzy będzie współuczestniczenie, wraz z pozostałymi komponentami sił międzynarodowych,  w rozwijaniu zdolności bojowych malijskich sił zbrojnych. Do zadań PKW będzie należało:
  • szkolenie logistyczne malijskich żołnierzy;
  • realizacja zadań związanych z ochroną bazy w ramach zabezpieczenia przeciwminowego;
  • realizacja zadań w Dowództwie EUTM Mali w zakresie koordynacji załadunku i rozładunku transportu powietrznego, ochrony kontrwywiadowczej i zabezpieczenia administracyjnego.

Nie planuje się udziału naszych żołnierzy w działaniach bojowych, będą oni mieli jednak prawo do obrony. Zarówno podczas planowania misji,  jak i w czasie jej prowadzenia,  wykorzystywane będą  doświadczenia Wojska Polskiego z realizacji zadań podczas misji w Kongo i Czadzie. Wyposażenie i uzbrojenie kontyngentu zostało dostosowane do poziomu zagrożeń, zadań stojących przed żołnierzami oraz warunków klimatycznych.

Dowódcą I zmiany PKW Mali został ppłk Adam Jangrot, który wcześniej uczestniczył   w misjach w Afganistanie, Kongo i Czadzie, gdzie m.in. kierował Narodowym Elementem Wsparcia (tzw. NSE – National Support Element). Pozostali czterej żołnierze to obsada grupy załadunkowo-rozładunkowej transportów powietrznych (JTT – Joint Transit Team). Wylot kolejnych żołnierzy PKW Mali zaplanowano na  marzec  br. Przewiduje się, że nasz kontyngent, działając w ramach większych zespołów szkoleniowych,  rozpocznie szkolenie malijskich sił zbrojnych w kwietniu 2013 r.

* * *

Misja Szkoleniowa Unii Europejskiej w Mali została utworzona na podstawie rezolucji ONZ nr 2071 z 12 grudnia 2012 r. oraz nr 2085 z 20 grudnia 2012 r.  na prośbę władz Mali o wsparcie ich kraju w celu przywrócenia integralności terytorialnej Mali. Odpowiedzią Rady Unii Europejskiej na rezolucję ONZ była decyzja nr 2013/34/CFSP,  podjęta w dniu 17 stycznia 2013 r. w sprawie misji wojskowej Unii Europejskiej (EUTM Mali).

Na mocy powyższych dokumentów Unia Europejska prowadzi wojskową misję szkoleniową w zakresie szkolenia malijskich sił zbrojnych, działających pod kierownictwem prawowitych władz, w celu odzyskania przez nie zdolności do przywrócenia integralności terytorialnej Mali oraz ograniczenia zagrożenia ze strony ugrupowań terrorystycznych. Kolejna grupa zadań to szkolenie i doradztwo wojskowe w zakresie dowodzenia i kontroli, zabezpieczenia logistycznego i zarządzania zasobami ludzkimi, jak również szkolenia w zakresie międzynarodowego prawa humanitarnego, ochrony ludności cywilnej oraz praw człowieka.

Mandat misji obejmuje przeszkolenie czterech batalionów malijskich sił zbrojnych oraz doradztwo przy reformie systemu zarządzania armią narodową. Personel misji UE ma liczyć ok. 500 osób, w tym ok. 200 instruktorów i doradców, ok. 80 osób w dowództwie, ok. 60 personelu wsparcia medycznego i ok. 160 osób sił ochrony.

Dowódcą EUTM Mali, sprawującym funkcje dowódcy operacji UE i dowódcy sił UE, jest gen. bryg. Francois Lecointre.

 
Tekst: mjr Marek Pietrzak
zastępca rzecznika prasowego
Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych
e-mail: rzecznik.do@mon.gov.pl
tel. 607 388 937

MON-FB
MON-Tweet


GALERIA