MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Nowa siedziba Muzeum Wojska Polskiego
2006-10-18

W środę 18 października br. w Muzeum Tradycji Wojsk Lądowych na warszawskiej Cytadeli odbyło się uroczyste podpisanie „Listu Intencyjnego” w sprawie budowy nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego.

Sygnatariuszami listu są: minister obrony narodowej Radosław Sikorski, minister kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski, pełniący obowiązki Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Kazimierz Marcinkiewicz oraz prezes Agencji Mienia Wojskowego Maciej Olex-Szczytowski. Podczas uroczystości podpisania „Listu intencyjnego” minister  Radosław Sikorski podkreślił, że fakt, iż Cytadela - obecnie siedziba Dowództwa Wojsk Lądowych, może być oddana na potrzeby muzeum jest powiązany z decyzją o budowie nowej siedziby Ministerstwa Obrony Narodowej, potocznie zwanej "polskim Pentagonem". Przypomniał, że w tej sprawie kierownictwo MON podjęło już decyzję.
"Przeniesienie Dowództwa Wojsk Lądowych będzie możliwe dopiero wtedy, gdy nowa siedziba MON będzie otwarta" - powiedział minister zastrzegając jednocześnie, że prace na Cytadeli mogą rozpocząć się znacznie wcześniej. "Proces inwestycyjny w Polsce jest stosunkowo skomplikowany: potrzebne są prace archeologiczne i inwentaryzacyjne, konkurs na projekt obiektu, studium wykonalności i znalezienie środków finansowych" - wskazał minister i zapewnił, że inwestycja już jest wpisana w program rozwoju Sił Zbrojnych na lata 2007 - 2012.  "Nie potrafię podać daty otwarcia muzeum, ale mogę zapewnić, że do tego projektu jest tyle entuzjazmu, tyle determinacji, zarówno w wojsku jak i wśród władz lokalnych, że będziemy procedować tak szybko jak się da" - powiedział Radosław Sikorski.
Minister wyraził nadzieję, że muzeum stanie się jednym z najnowocześniejszych i najpiękniejszych w Europie. "Chcielibyśmy, by mogły odbywać się tu pokazy wizualne (światło, dzwięk), by zaistniał amfiteatr, by przenieść stałe ekspozycje sprzętu, który być może w niektórych miejscach niszczeje". Wśród ewentualnych atrakcji muzeum wymieniane są również: m.in. wieża spadochronowa, mini poligon, symulatory i strzelnica. Minister zapowiedział, że Cytadela, by "dać warszawiakom przedsmak tego co będzie za kilka lat", w dniu Święta Niepodległości 11 listopada "otworzy dla nich swe podwoje". Cytadela, której powierzchnia wynosi ok. 67 hektarów jest jednym z najlepiej zachowanych w Polsce zabytkowych zespołów architektury obronnej XIX wieku. Koncepcja przeniesienia Muzeum WP do Cytadeli rozważana była już w końcu lat 70. W 1996 r. wmurowany został nawet akt erekcyjny pod jego budowę.

***

Nowoczesny kompleks muzealno-edukacyjny w Cytadeli Warszawskiej powstanie na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej, Radosława Sikorskiego. Oprócz bezcennych zbiorów Muzeum Wojska Polskiego pomieści również współdziałające z nim instytucje naukowe, edukacyjne i kulturalne. Decyzja zyskała uznanie i aprobatę Stołecznego Konserwatora Zabytków i innych kompetentnych instytucji i organizacji, jak również władz samorządowych. Uchwalony przez Radę Warszawy, 10 października 2006 r., miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenu Historycznego Żoliborza, uwzględnia możliwość budowy w Cytadeli zespołu obiektów Muzeum Wojska Polskiego. Podpisanie „Listu Intencyjnego w sprawie budowy nowej siedziby dla Muzeum Wojska Polskiego” przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta m.st. Warszawy oraz Prezesa Agencji Mienia Wojskowego potwierdza wolę zaangażowania i współdziałania jego Sygnatariuszy dla realizacji tego projektu.
Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej, siedziba stacjonującego dotąd w Cytadeli Dowództwa Wojsk Lądowych zostanie przeniesiona do innych obiektów wojskowych. Wzniesione na tym terenie tymczasowe budynki (baraki, hangary etc.) zostaną zlikwidowane. Według wstępnych założeń, w centralnej części tego obszaru będzie wzniesiony gmach główny Muzeum Wojska Polskiego o powierzchni ok. 35 tys. m2. Projekt architektoniczny gmachu zostanie wyłoniony w drodze międzynarodowego konkursu, który zostanie ogłoszony w 2007 roku. W nowym budynku będą mieściły się ekspozycje stałe i zmienne aranżowane z wykorzystaniem najnowszych technik komputerowych i multimedialnych, symulatorów i efektów „4D”, obrazujące dzieje zmagań o niepodległość i tradycje oręża od zalążków polskiej państwowości, aż do czasów współczesnych – międzynarodowych misji pokojowych, stabilizacyjnych i pomocy humanitarnej. Formy i sposoby przekazu treści historycznych i patriotycznych będą dynamiczne i otwarte na komunikację ze współczesną młodzieżą. W gmachu głównym zostaną również umieszczone pracownie i warsztaty konserwacji zabytków oraz administracja. Oprócz sali ceremonialnej, w której będą odbywać się ważne uroczystości państwowe i wojskowe, będą także: sala kinowa, duża sala wielofunkcyjna (konferencyjno-koncertowa) i kilka mniejszych sal seminaryjnych. W gmachu głównym lub w jego pobliżu zostaną zlokalizowane inne pomieszczenia tworzące niezbędną infrastrukturę (gastronomia, handel itp.). Zajmująca powierzchnię ok. 10 tys. m2 plenerowa ekspozycja techniki wojskowej będzie składała się w większości z pojazdów i uzbrojenia, które będzie można nie tylko oglądać, ale i wejść do nich. Planowane jest również uruchomienie specjalnych symulatorów. Przewiduje się także zaaranżowanie amfiteatru z dużą sceną i widownią. Rozważa się stworzenie w Cytadeli bazy noclegowej (ok. 100 miejsc) dla wycieczek zwiedzających muzeum.
Obecnie brana jest pod uwagę również koncepcja przeniesienia Muzeum Katyńskiego do mieszczącego się w Cytadeli Muzeum Pawilonu X lub zlokalizowania go w jego bezpośrednim sąsiedztwie i utworzenia w ten sposób, wraz drogą straceń i Bramą Straceń oraz symbolicznym cmentarzem na stoku, kompleksu martyrologicznego.
W czasie prac projektowych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym Cytadeli zostaną rozważone również koncepcje rewaloryzacji i rewitalizacji obszarów przyległych (bezpośredniego sąsiedztwa bram, fosy, działobitni, Fortu Sokolnickiego, tunelu fortecznego) jak również budowy estakady „wprowadzającej” Aleję Wojska Polskiego na Cytadelę.
Głównym inwestorem i realizatorem całego przedsięwzięcia na zlecenie Ministerstwa Obrony Narodowej będzie Agencja Mienia Wojskowego, która przed wszczęciem procedur konkursowych i przetargowych przeprowadzi odpowiednie analizy ekonomiczne i studia wykonalności z uwzględnieniem modelu partnerstwa publiczno-prywatnego.
Koncepcja przeniesienia Muzeum Wojska Polskiego do Cytadeli rozważana była już w końcu lat 70-tych. W 1996 roku wmurowany został tutaj nawet akt erekcyjny pod jego budowę. Staraniem i nakładami wojska w ostatnich latach odrestaurowano na terenie twierdzy szereg zabytkowych obiektów, co sprawia, że Cytadela Warszawska jest jednym z najlepiej zachowanych w Polsce obiektów architektury obronnej. Dlatego w gremiach konserwatorskich i muzealnych rozważa się wpisanie tego obiektu na „Listę dziedzictwa światowego UNESCO”.
Muzeum Wojska Polskiego, powołane w 1920 roku dekretem Naczelnego Wodza, Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego gromadzi obecnie w swych zbiorach ponad 250 tysięcy eksponatów i należy do najbardziej uznanych i wielokrotnie wyróżnianych placówek muzealnych w Polsce i Europie. Jednakże warunki, w jakich obecnie funkcjonuje w pomieszczeniach wynajmowanych od Muzeum Narodowego, poważnie zagrażają bezpieczeństwu nawet najcenniejszych zbiorów i uniemożliwiają ich właściwe przechowywanie i eksponowanie. Ratowanie tych bezcennych zabytków, pamiątek sławy oręża polskiego i dzieł sztuki staje się obecnie najwyższym priorytetem i obowiązkiem wobec tych, którzy często z narażeniem życia ratowali je z pożogi wojennej.
Cytadela, będąca symbolem represji zaborcy rosyjskiego, ważnym i symbolicznym miejscem w historii walk o niepodległość Polski i w dziejach odrodzonego Wojska Polskiego stanie się otwartą dla mieszkańców stolicy i turystów instytucją muzealną, naukowo-badawczą oraz ośrodkiem edukacji historycznej i wychowania patriotycznego. Oprócz Muzeum planuje się tutaj przenieść Wojskowe Biuro Badań Historycznych, Centralne Archiwum Wojskowe oraz Dom Żołnierza Polskiego.

MON-FB
MON-Tweet


GALERIA