MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Mniejsza liczba poborowych
2007-08-09

9.08. Zmniejszenie o 10 tys. liczby poborowych w 2008 roku, podwyżki żołdu żołnierzy służby zasadniczej od października tego roku i zróżnicowanie dodatków dla żołnierzy zawodowych zapowiedział minister obrony narodowej Aleksander Szczygło.

Dodał, że według planów rządu Siły Zbrojne w 2012-13 roku mają stać się w pełni profesjonalne, tak więc konieczne jest aby pobór był stopniowo zmniejszany i w efekcie zawieszony. Aleksander Szczygło powiedział też, że od października br. żołd żołnierzy służby zasadniczej zostanie podniesiony o jedną trzecią - ze 150 do 200 zł. Minister poinformował, że są plany wprowadzenia dodatków dla żołnierzy zawodowych w zależności nie tylko od stopnia, ale i pełnionej przez nich funkcji.

*  *  *

Do problematyki poboru zastosowanie mają w szczególności przepisy następujących aktów prawnych:•ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.);
•rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru (Dz. U. z 2006 r. Nr 1, poz. 7 i Nr 238, poz. 1728);
•rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2007 r. (Dz. U. Nr 221, poz. 1628);
•rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do poboru (Dz. U. Nr 85, poz. 660);
•rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie komisji lekarskich oraz wynagrodzenia za udział w ich pracy (Dz. U. Nr 18, poz. 142);
•rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. Nr 151, poz. 1595 oraz z 2006 r. Nr 211, poz. 1557).

*  *  *

W świetle doświadczeń ostatnich kilkunastu lat armia z poboru jest rozwiązaniem kosztownym i nie zawsze skutecznym. Nowe wyzwania – ich skala, natura – wymagają nowych rozwiązań. Obecnie, jak i w najbliższych dekadach dominować będą zagrożenia asymetryczne (międzynarodowy terroryzm, konflikty regionalne na tle etnicznym, religijnym, niekontrolowana proliferacja broni masowego rażenia). Profesjonalna armia zawodowa na miarę potrzeb i ambicji 40. milionowego państwa jest adekwatną odpowiedzią na charakter tych zagrożeń i wyzwań w sferze bezpieczeństwa.
Siły Zbrojne powinny być mobilne i gotowe do działania zarówno w układzie narodowym, jak i koalicyjnym. Profesjonalna armia, o wysokim stopniu gotowości do użycia, zdolności do natychmiastowej odpowiedzi i działań poza granicami kraju (out of area) – sprawdza się w dzisiejszych działaniach bojowych. Profesjonalista w mundurze potrafi obsłużyć nowoczesny, technologicznie zaawansowany sprzęt, może sprostać wymaganiom misji zagranicznych. Nowy charakter wyzwań powoduje, że armia oparta na systemie poboru może nie sprostać pojawiającym się zadaniom.
W gronie liczących się państw europejskich będących członkami NATO tylko Niemcy i nasz kraj zachowują armię z poboru. Na armię zawodową przeszli Czesi, Węgrzy. Kilka dni temu decyzję o budowie armii zawodowej podjęła Rumunia. Od 1 stycznia 2008 roku z poboru zrezygnuje również Bułgaria. Zmiany w tym kierunku zapowiedziała także Rosja.
Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało koncepcję budowy zawodowych Sił Zbrojnych. Uwzględnia ona potrzeby SZ RP, jest również odpowiedzią na społeczne oczekiwania. 
Koncepcja zakłada zawieszenie obowiązkowej służby z poboru ok. 2012-13 r. (z możliwością jej przywrócenia w sytuacji szczególnego zagrożenia), tworzenie armii opartej wyłącznie na dobrowolnym i ochotniczym naborze do służby wojskowej. Nową jakość stanowiłaby też prawna możliwość odbywania wojskowej służby wojskowej przez kobiety na ogólnych zasadach.
Przyjmuje się zachowanie liczebności SZ na poziomie 150 tys. Główny trzon armii stanowiłyby w pełni sprofesjonalizowane 120-tysięczne siły, w których zawodową służbę wojskową pełniliby żołnierze służby stałej i terminowej (ok. 90. tys.) oraz żołnierze (ok. 30. tys.) kontraktowej ochotniczej długoterminowej (od dwóch do sześciu lat) służby wojskowej. Ta ostania byłaby traktowana jako odbycie służby kandydackiej do korpusu szeregowych i podoficerów zawodowych.
Przewiduje się także wprowadzenie ochotniczej służby krótkoterminowej (do 3 miesięcy), przeznaczonej do naboru do ochotniczej służby długoterminowej oraz przygotowywania i gromadzenia wyszkolonych rezerw.
Nowym elementem SZ RP będą, oparte również na ochotniczym zaciągu (ochotnicza służba w rezerwie), Narodowe Siły Rezerwowe (NSR) przeznaczone do użycia w sytuacjach kryzysowych, a także wzmacniania jednostek zawodowych. Służba w NSR miałaby charakter ochotniczy w czasie pokoju i kryzysu, zaś obowiązkowy w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Takie rozwiązania zapewniają racjonalne zarządzanie ograniczonymi zasobami, elastyczne reagowanie na pojawiające się sytuacje kryzysowe (militarne i niemilitarne), zarówno w układzie narodowym jak i sojuszniczym. Istotnym elementem proponowanych rozwiązań, zwłaszcza w przypadku ochotniczej służby w rezerwie, będą ustawowe regulacje określające świadczenia z tytułu ochotniczego pełnienia obowiązku obrony (m.in. należności finansowe, ochrona stosunku pracy, itp.).
Z tytułu odbywania ochotniczej służby wojskowej żołnierzom przysługiwałoby uposażenie równe minimalnemu wynagrodzeniu netto obowiązującemu w kraju. Natomiast wynagrodzenie żołnierzy długoterminowej służby byłoby odpowiednio wyższe. Z kolei żołnierze rezerwy – obok dotychczasowego uposażenia (50 zł za 1 dzień), otrzymywaliby również miesięczne świadczenie pieniężne za pozostawanie w gotowości do służby.
Wdrożenie przedstawionej koncepcji zapewni:
posiadanie armii profesjonalnej, odpowiadającej potrzebom i ambicjom 40 milionowego państwa;
wpisanie się w nurt budowy nowoczesnych Sił Zbrojnych, zdolnych do sprostania zobowiązaniom narodowym i sojuszniczym;
sprawniejsze wypełnianie zobowiązań międzynarodowych w odniesieniu do budowy bezpieczeństwa światowego z możliwością udziału w misjach pokojowych
i stabilizacyjnych;
skrócenie czasu reagowania i zwiększenie efektywności wsparcia układu pozamilitarnego na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych (klęsk żywiołowych, katastrof);
wyjście naprzeciw oczekiwaniom społecznym, zwłaszcza ze strony młodych obywateli, w kontekście likwidacji powszechnej (obowiązkowej) służby wojskowej;
zrównanie praw kobiet i mężczyzn w odniesieniu do wypełniania powinności wobec ojczyzny;
utrzymanie zakładanego poziomu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych (co najmniej 25% budżetu MON);
realizację zadań w ramach przydzielonego resortowi ON finansowania na poziomie 1,95 PKB roku poprzedniego.

MON-FB
MON-Tweet