MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

List intencyjny w sprawie LITPOLUKRBRIG podpisany
2009-11-16

16.11. W Brukseli został podpisany list intencyjny w sprawie utworzenia brygady litewsko-polsko-ukraińskiej (LITPOLUKRBRIG). Dokument podpisali: minister obrony Litwy Rasa Jukneviciene, p.o. ministra obrony Ukrainy Walerij Iwaszczenko oraz polski podsekretarz stanu w MON ds. polityki obronnej Stanisław Jerzy Komorowski.

- Mam ogromną satysfakcję, że dokument został podpisany. Cieszę się, że pomysł, którego byłem autorem, zaczyna się materializować – powiedział minister obrony narodowej Bogdan Klich, który, niestety, nie mógł osobiście podpisać się pod listem intencyjnym, dodając również, że wszystkie trzy strony są przekonane, że współpraca wojskowa między Wilnem, Kijowem i Warszawą jest potrzebna. Poza tym wszystkie strony mają dobre doświadczenia z dwustronnej współpracy wojskowej w ramach rozwiązanego już, pokojowego LITPOLBAT oraz cały czas działającego POLUKRBAT.


Robert ROCHOWICZ
Rzecznik prasowy MONKoncepcja utworzenia brygady litewsko-polsko-ukraińskiej „LITPOLUKRBRIG”

14 czerwca 2007 r. w Brukseli ministrowie obrony Litwy, Polski i Ukrainy zdecydowali o wznowieniu litewskiej inicjatywy utworzenia wspólnego, litewsko-polsko-ukraińskiego batalionu. Następnie, jesienią 2008 r., w trakcie wzajemnych uzgodnień, w celu zintensyfikowania współpracy,  zdecydowano o wzmocnieniu potencjału bojowego tworzonej jednostki do poziomu brygady. Obecna nazwa Brygady jest ustalona tymczasowo, dla celów administracyjnych. Biorąc pod uwagę, że brygada ma formułę otwartą dla dalszych deklaracji udziału w inicjatywie przez państwa trzecie, jej nazwa zostanie ustalona po określeniu ostatecznego składu narodowego.

Umowa między państwami uczestniczącymi sporządzona będzie z uwzględnieniem:

- Karty Narodów Zjednoczonych i innych dokumentów, dotyczących wielostronnej współpracy oraz pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego;

- Umowy między Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego, dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie 19 czerwca 1951 r. (NATO SOFA);

- Umowy między Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego a państwami uczestniczącymi w Programie  "PartnerstwO dla Pokoju", dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, oraz jej Protokołu Dodatkowego, sporządzonego w Brukseli  19 czerwca 1995 r. (PdP SOFA).

Wśród najważniejszych celów, przyświecających idei stworzenia Brygady, są m.in.: wspieranie wysiłków Ukrainy w  jej dążeniu do integracji ze strukturami Euroatlantyckimi, zacieśnienie regionalnej współpracy wojskowej oraz stworzenie podstaw do powołania na jej bazie Grupy Bojowej UE. Brygada powinna utrzymywać zdolność do uczestniczenia w operacji jako całość lub wydzielając wymagane elementy, zgodnie z otrzymanym mandatem, oraz stale podnosić interoperacyjność, m.in. poprzez prowadzenie ćwiczeń na poziomie brygadowym i/lub batalionowym.

Będzie to wielonarodowa jednostka o zdolnościach brygady ogólnowojskowej, wzmocnionej elementami wsparcia bojowego i zabezpieczenia logistycznego, zdolna do przerzutu i do prowadzenia działań samodzielnie, w ramach większej operacji lub wydzielenia elementów do operacji. Jako podstawę planistyczną przyjmuje się, że jej siły będą samowystarczalne we wszystkich klasach zaopatrzenia w rejonie operacji, w dowolnych warunkach klimatycznych (poza arktycznymi) przez 30 dni, a państwa wydzielające zapewniają ciągłość wsparcia brygady w okresie do 6 miesięcy. Obowiązującym językiem brygady będzie język angielski.

Wielkość i skład brygady w operacji będą określone poprzez analizę możliwego zaangażowania. Jej siły powinny być zdolne do prowadzenia operacji pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), Unii Europejskiej (UE), a także w ramach doraźnie tworzonych koalicji, zgodnie z Kartą ONZ i umowami, zawartymi pomiędzy państwami wystawiającymi siły.

Dowództwo i sztab brygady, wraz z elementami wsparcia dowodzenia i ochrony, będą zlokalizowane na  terytorium Polski. Stanowiska dowódcy, zastępcy dowódcy i szefa sztabu brygady rotowane będą co dwa lata przez uczestniczące państwa. Podział stanowisk w sztabie brygady będzie odpowiadać wkładowi poszczególnych państw w strukturę ogólną. Dowództwo i sztab będą finansowane ze wspólnego budżetu. Wysokość wkładu finansowego każdej ze stron uzależniona będzie od procentowego udziału stanu osobowego poszczególnych państw w całości obsady etatowej dowództwa brygady. Szczegóły dotyczące przygotowania wspólnego budżetu i zasad prowadzenia gospodarki finansowej określone zostaną w oddzielnym porozumieniu.

Pododdziały wydzielane do brygady pozostaną w dotychczasowych miejscach stałej dyslokacji i podporządkowane będą dowódcy brygady na czas ćwiczeń i misji. Na czas prowadzenia operacji dowodzenie operacyjne brygady przekazane zostanie dowódcy sojuszniczemu lub koalicyjnemu. W przypadku użycia jednego z elementów, wchodzącego w skład brygady, jego dowódca podlegać będzie właściwemu dowództwu państwa wysyłającego. Nadzór nad funkcjonowaniem brygady będzie pełnić Grupa Koordynacyjna, utworzona z ekspertów resortów obrony państw uczestniczących. Do jej zadań będzie m.in. należało zatwierdzanie propozycji organizacyjnych, finansowych i logistycznych oraz planów szkoleń i ćwiczeń.

Wymagane będzie posiadanie wspólnie określonych, szczegółowych i uzgodnionych standardów, dotyczących zdolności wojskowych brygady. Standardy te powinny być takie same, jak dla podobnych jednostek, wyznaczanych do Sił Odpowiedzi NATO lub Grup Bojowych UE. Niezbędne szkolenie i przygotowanie sił pozostanie w narodowej odpowiedzialności państw uczestniczących. Brygada będzie realizowała także szkolenie międzynarodowe. Cykl szkolenia powinien być zakończony połączonym i - w miarę możliwości - wielonarodowym ćwiczeniem na poziomie brygada/batalion, z udziałem wojsk. Niezbędna też będzie certyfikacja gotowości brygady do wspólnych operacji.

Opracowano:  na podst. inf. Sztabu Generalnego WP

MON-FB
MON-Tweet