MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Informacje ogólne

WYPOWIEDZI KIEROWNICTWA I ORGANIZATORÓW NT. ĆWICZENIA PATROL 09

 

kierownik ćwiczenia "PATROL' 09"
szef Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia
gen. bryg. Ryszard FRYDRYCH

zastępca kierownika ćwiczenia
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Florian NAUMCZYK

dowódca Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń
płk Andrzej KARASIŃSKI

 INFORMACJE OGÓLNE NT. ĆWICZENIA: 

Kryptonim: "PATROL '09". 

Cel przeprowadzenia ćwiczenia: Doskonalenie funkcjonowania wybranych elementów, wchodzących w skład Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania podczas działania w warunkach zagrożenia skażeniami i skażeń. 

Temat: „Działanie wybranych elementów Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania w warunkach zagrożenia skażeniami i skażeń”. 

Termin przeprowadzenia ćwiczenia: 27 października, godz. 8.00 - 29 października 2009 r. godz. 15.00.

Miejsca przeprowadzenie ćwiczenia: Centrum Dyspozycyjne Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (COAS, ul. Radiowa 49, 01-490 Warszawa) oraz siedziby pozostałych ćwiczących elementów.

Epizody praktycznego działania: Podczas ćwiczenia rozegrane zostaną epizody praktycznego działania, z udziałem jednostek wojska, policji, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Agencji Atomistyki, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa oraz  Państwowego Ratownictwa Medycznego w następujących miejscach:

- Metro Warszawskie  - stacja Młociny;
- Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych w Różanie;
- Reda Portu Świnoujście (Port Wojenny Świnoujście);
- 1 Brygada Pancerna - Warszawa Wesoła;
- stacja kolejowa w Brodnicy (praktycznie ul. Karbowska).

Najważniejsze osoby funkcyjne ćwiczenia: 

-
kierownik ćwiczenia: szef Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia gen. bryg. Ryszard FRYDRYCH
- zastępca kierownika ćwiczenia: główny specjalista Biura Ochrony Infrastruktury Krytycznej i Planowania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa  Florian NAUMCZYK.

Ogólne założenia ćwiczenia: 

-  istotą ćwiczenia jest uruchomienie systemów resortowych, tworzących KSWSiA, w reakcji na zdarzenia opracowanego na potrzeby ćwiczenia scenariusza sytuacji kryzysowej; 
-  przedmiotem ćwiczenia jest sprawdzenie i ocena zdolności funkcjonowania poszczególnych systemów resortowych w ramach KSWSiA; 
-  oczekiwanym efektem ćwiczenia jest podniesienie zdolności poszczególnych systemów resortowych do współdziałania w ramach KSWSiA.

Główne cele szkoleniowe ćwiczenia: 

-  doskonalenie umiejętności wykonywania zadań w zakresie zbierania, przetwarzania i wymiany informacji o sytuacji skażeń przez zespoły zadaniowe poszczególnych resortów,  wchodzących w KSWSiA; 
-  sprawdzenie umiejętności stosowania przez poszczególne resorty procedur, wykorzystywanych w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania KSWSiA; 
-  sprawdzenie efektywności przekazywania danych o sytuacji skażeń przez techniczne systemy łączności wykorzystywane w ramach KSWSiA, w tym system informatyczny PROMIEŃ; 
-  sprawdzenie efektywności współdziałania poszczególnych elementów KSWSiA; 
- zbadanie stanu przygotowania i funkcjonowania wybranych elementów oraz podsystemów funkcjonalnych KSWSiA.