MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania

KRAJOWY SYSTEM WYKRYWANIA SKAŻEŃ i ALARMOWANIA (KSWSiA) został utworzony na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach z dnia 16 października 2006 r. Jego powstanie wiązało się  z koniecznością skoordynowania działań systemów wykrywania skażeń, funkcjonujących w poszczególnych resortach, w przypadku wystąpienia zagrożeń związanych ze skażeniami.

W skład Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania wchodzą elementy podległe pięciu resortom (obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, środowiska, zdrowia, i infrastruktury).
Należą do nich:

systemy wykrywania i alarmowania o skażeniach,  w tym:

- System Wykrywania Skażeń Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, nadzorowany przez Ministra Obrony Narodowej;
- sieci i systemy nadzoru epidemiologicznego i kontroli chorób zakaźnych w kraju oraz krajowe punkty kontaktowe dla międzynarodowych systemów nadzoru nad zagrożeniami zdrowia lub życia dużych grup ludzi,  nadzorowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia (Państwowa Inspekcja Sanitarna);
- system stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych i placówek prowadzących pomiary skażeń promieniotwórczych, których działania koordynuje Prezes Państwowej Agencji Atomistyki;
- nadzorowane przez wojewodów, wojewódzkie systemy wykrywania i alarmowania oraz wojewódzkie - systemy wczesnego ostrzegania o zagrożeniach;
- system wykrywania i alarmowania określony w Krajowym Planie Zwalczania Zagrożeń i Zanieczyszczeń Środowiska Morskiego (m. in. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa).

organy i jednostki organizacyjne dokonujące analizy i oceny sytuacji skażeń oraz dokonujące opracowywania, ogłaszania i wprowadzania działań interwencyjnych.

Do zadań Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania należy:

- prowadzenie obserwacji, pomiarów, analiz prognozowania i powiadamiania o skażeniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- wprowadzanie przedsięwzięć dotyczących ochrony przed skażeniami i związanych z tym stanów alarmowych;
- monitorowanie, wykrywanie i rozpoznanie skażeń, umożliwiające natychmiastowe stwierdzenie wzrostu poziomu skażeń w oparciu o standardy i normy krajowe;
- ostrzeganie i alarmowanie ludności lub Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej o skażeniach;
- opracowywanie ocen eksperckich stanu zagrożenia skażeniami i przygotowywanie zaleceń postępowania ochronnego;
- doradztwo specjalistyczne w zakresie metodyki ograniczania zasięgu i skutków oddziaływania skażeń;
- uruchamianie systemów wykrywania i alarmowania o skażeniach ludności lub Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz uruchamianie działań interwencyjnych.