MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
JEDNOSTKI SPECJALNE

Funkcjonowanie jednostek specjalnych
„Działania specjalne są wyrazem mądrości, która pozwala stosunkowo małym siłom pokonać znacznie liczniejszego lub dobrze umocnionego przeciwnika. Operacje specjalne są najwyższym stopniem wtajemniczenia w żołnierskim rzemiośle”

Siły specjalne stanowią samodzielne oddziały i pododdziały, złożone z wyselekcjonowanych, specjalnie wyszkolonych i wyposażonych żołnierzy, przygotowanych do działań w niewielkich grupach o różnym składzie, w środowisku podwyższonego ryzyka. Wojska specjalne wykonują zadania o znaczeniu strategicznym i operacyjnym w okresie pokoju, kryzysu i wojny.
Oddziały i pododdziały sił specjalnych we wszystkich krajach należą do wojsk elitarnych.
Elitarność wojsk specjalnych, oprócz ich specyficznego wyposażenia osiąga się poprzez odpowiedni dobór kandydatów do służby oraz ich profesjonalne przygotowanie. Tylko ściśle wyselekcjonowani żołnierze mogą służyć w wojskach specjalnych. Prowadzenie działań w trudnych warunkach, wymaga szczególnie uzdolnionych ludzi o wyjątkowych cechach osobowych i fizycznych, zaprawionych w trakcie specjalnych ćwiczeń, zdolnych do realizacji trudnych, ryzykownych i niebezpiecznych zadań.
Rozwój jednostek specjalnych jest naturalnym rozwinięciem nowoczesnej doktryny militarnej, która zakłada tworzenie wysoce wyspecjalizowanych sił, w pełni uzawodowionych, zdolnych do realizacji różnorodnych i specyficznych celów. Tworząc stosunkowo niewielkie i wyspecjalizowane jednostki uzyskuje się możliwość osiągania różnorodnych celów będących poza zasięgiem możliwości zwykłych jednostek wojskowych.
W Siłach Zbrojnych RP funkcjonują trzy jednostki wojskowe przeznaczone do realizacji zadań w ramach operacji specjalnych:
- Jednostka Wojskowa GROM;
- 1 pułk specjalny;
- Sekcje Działań Specjalnych MW.
Selekcja do jednostek specjalnych prowadzona jest dwa razy w roku i obejmuje test psychologiczny oraz sprawdzian ze sprawności fizycznej.
Nabór kandydatów ukierunkowany jest na pozyskanie w drodze selekcji żołnierzy wyróżniających się najlepszymi cechami psychicznymi i fizycznymi, preferującymi ich do służby w jednostkach specjalnych.

GROM

Jednostka Wojskowa GROM powstała 13 sierpnia 1990 roku jako Grupa Reagowania Operacyjno Manewrowego, podporządkowana Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, z przeznaczeniem do fizycznego zwalczania terroryzmu.
W struktury Ministerstwa Obrony Narodowej weszła w listopadzie 1999 roku.
W wyniku zmiany usytuowania w ciągu ostatnich trzech lat dokonał się zasadniczy postęp w zakresie zakupów uzbrojenia i sprzętu technicznego. Struktury i zadania jednostki są na bieżąco modyfikowane i dostosowywane do współczesnych wyzwań i zagrożeń.
Jednostka Grom należy do najlepszych jednostek w Polsce, jej profesjonalizm jest porównywalny do podobnych jednostek na świecie, szkolona według najlepszych amerykańskich i brytyjskich wzorców wspólnie z Delta Force i brytyjskim SAS. Żołnierze Jednostki należą do elity sił specjalnych.
Jednostka Wojskowa GROM przeznaczona jest do prowadzenia działań ratowniczo – ochronnych,  specjalnych i rozpoznawczych, może prowadzić działania na lądzie, pod wodą i z powietrza, w trudnych warunkach terenowych, klimatycznych i pogodowych. Jednostka wyszkolona jest głównie do zadań antyterrorystycznych tzw. „taktyki czarnej”, jak również do wykonywania zadań specjalnych o charakterze wojskowym tzw. „taktyki zielonej”.
Kandydaci do służby w GROM-ie muszą pozytywnie zaliczyć selekcję, czyli wyczerpujący fizycznie i psychicznie sprawdzian terenowy, na którym najsłabsi odpadają.
Ci którzy zostają, po serii żmudnych szkoleń i weryfikacji (spadochronowe, nurkowe i inne) stają się najwyższej klasy profesjonalistami w prowadzeniu działań specjalnych.

Jednostka po sformowaniu brała udział w misji na Haiti, a po przejściu do MON uczestniczyła w misjach na terenie byłej Jugosławii, Afganistanie, Kuwejcie i w Iraku.

Jak zostać żołnierzem GROM-u?

Do zawodowej służby wojskowej w JW 2305 ubiegać się mogą:

- oficerowie, którzy ukończyli wyższą szkołę wojskową i uzyskali tytuł magistra (równorzędnego) lub szkolenie wojskowe w przypadku posiadania tytułu magistra (równorzędnego) oraz oficerowie rezerwy posiadający tytuł magistra (równorzędny).
- podoficerowie zawodowi oraz podoficerowie rezerwy od stopnia plutonowy (bosmanmat) posiadający świadectwo dojrzałości.

List motywacyjny i CV należy kierować na adres:

Jednostka Wojskowa Nr 2305
04-520 Warszawa 106 skr.13

Zakwalifikowany kandydat zostanie powiadomiony o terminie i miejscu przeprowadzenia wstępnej selekcji która obejmuje sprawdzian fizyczny i test psychologiczny.

Sprawdzian fizyczny obejmuje:
a) ogólny test sprawnościowy:
 - wejście na linę o dł. 5 m dowolną techniką;
 - bieg na 100 m;
 - podciąganie na drążku;
 - skrętoskłony w czasie 2 minut;
 - ugięcia ramion na poręczach;
b) bieg na 3000 m w stroju sportowym;
c) sprawdzian z walki wręcz;
d) test pływacki:
 - pływanie na dystansie 50 m;
 - pływanie pod wodą;
 - skok do wody z wieży o wysokości 5 m.

Testy psychologiczne ukierunkowane są na badanie intelektu, temperamentu i osobowości ze szczególnym uwzględnieniem odporności na stres. Jeżeli kandydat zaliczy selekcje wstępną zostaje dopuszczony do selekcji szczegółowej, która obejmuje:
a) sprawdzian wysokościowy mający na celu wyeliminowanie kandydatów niezdolnych do pracy na dużych wysokościach;
b) wielodniowy sprawdzian w trudnych warunkach terenowych bez względu na warunki atmosferyczne zawierający elementy terenoznawstwa, survivalu i marszów kondycyjno- wytrzymałościowych.

Kandydat stawia się do selekcji z własnym wyposażeniem. W selekcji można brać udział nieograniczoną ilość razy. Po pozytywnym zaliczeniu selekcji przeprowadza się z kandydatem rozmowę kadrowo-kwalifikacyjną decydującą o przyjęciu do służby w Jednostce.

 Jednostka zastrzega sobie prawo do modyfikowania zasad naboru oraz przebiegu selekcji w zależności od potrzeb. Rezygnacja z kandydata do służby w Jednostce może nastąpić bez podania przyczyn.

1 PUŁK SPECJALNY

1 Pułk Specjalny powstał 1998 r. na bazie 1 batalionu szturmowego swoimi tradycjami nawiązuje do historii 2 Batalionu Komandosów Zmotoryzowanego Batalionu Specjalnego oraz Batalionu Dywersyjnego "Parasol" i "Zośka".
1 Pułk Specjalny przeznaczony jest do prowadzenia działań specjalnych głównie
w ramach tzw. „zielonej taktyki”. Swoje zadania realizuje na obszarze kraju jak i poza jego granicami, w okresie pokoju, kryzysu i wojny.
W ramach prowadzenia operacji specjalnych pułk wykonuje zadania z zakresu:
a. Rozpoznania specjalnego,
b. Akcji bezpośredniej,
c. Wsparcia militarnego.

Nabór kandydatów do służby w 1 pułku specjalnym, prowadzi się drogą selekcji tylko z jednostek wojskowych. Żołnierze Jednostki wykonywali zadania w na terenach byłej Jugosławii, Afganistanie i Iraku.

SEKCJE DZIAŁAŃ SPECJALNYCH MW

Sekcje Działań Specjalnych MW  - przeznaczone są do prowadzenia działań specjalnych na morzu i w strefie przybrzeżnej w obszarach zainteresowania Dowództwa MW RP. Działania te obejmują głównie prowadzenie rozpoznania specjalnego, akcji bezpośrednich i niekonwencjonalnych.
SDS MW są specyficznym rodzajem sił działań specjalnych, które oprócz wykonywania typowo lądowych działań realizują szereg zadań charakterystycznych dla akwenu wodnego (morskiego i śródlądowego) i rejonu przybrzeżnego.
Żołnierze SDS MW wykonywali zadania w rejonie Zatoki Perskiej.